بشکه / سطل / بانکه مخزن افقی مخزن کتابی مخزن زیر پله ای مخزن سمپاش مخزن عمودی مخزن قابل حمل ( نیسانی ) مخزن قیفی وان، استخر مخزن انبساط